شهید محمدابراهیم عطاران

شهید محمدابراهیم عطاران
محمدابراهیم عطاران درروز بیست وهشتم بهمن ماه سال هزاروسیصدوهشت متولدشد.تامقطع ابتدایی به تحصیل پرداخت.وبه شغل آزادروی آورد.اومتاهل وپدر چهارفرزندبودوباخانواده اش درشهر قوچان زندگی می کرد. محمدابراهیم عطاران درروز بیست وهشتم آبان ماه سال هزاروسیصدو شصت درقوچان مورد شناسایی وسوء قصداشرار تروریست قرارگرفته وبه شهادت رسید.

/ 0 نظر / 30 بازدید