شیخ رجب سبزی‌فروشی که شهداراغسل وکفن می داد

زنان بااینکه گاهی شیخ رجب بخاطر فشارهای زیاد روحی با آنهاتندی میکرد همیشه برای خرید سبزی جلو مغازه اوصف میکشیدندوطعم تازه سبزی ها ی اوکه تاظهرنشده تمام میشد رابه خرید آسان ازمغازه های دیگرترجیح می دادند

 

شیخ رجب در کفن و دفن و تجهیز همه شهیدان قوچان و حومه مشارکت داشت و می‌توان گفت همه شهیدان بزرگوار قوچان را از نزدیک دیده و عطر آنها را بوئیده است.

پیشنهاد ما این است بواسطه تلاشهای خالصانه ایشان درطول جنگ تحمیلی نهادهای زیربط ازایشان تقدیروتشکری ویزه داشته باشند .ماکه پیشاپیش ازشیخ رجب سخت کوش وباوفا تشکر میکنیم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید