سلام ای جان جانان جان شیرین

سلام ای جان جانان جان شیرین                 سلام ای سرور کون ومکان ای یاردیرین

سلام ای سرورآزادگان هردوعالم               سلام ختم رسل .جانم فدایت هستی من

سلام ای مظهر تام .رحمت دوعالم            سلام ( انما بعثت رحمه) تودرعالم یقین

سلام ای آنکه با ثانی وعشردرهمی تو        بپوشانی فقیر وکنی آزادیک بنده ی غمگین

سلام ای که درتغییر یوم بوامحلمه            بگفتی امروزست(یوم المرحمه)ای سرورمن

سلام ای درنجات آدمی هچون پدر            سلام اندوهگین بهرهمه ی مردمان(حق الیقین)

سلام ای که در دینت محترم .هرامتی        حافظ هرملتی فارس و عرب حتی که چین

سلام ای که شودمهرت نصیب غیرمسلم      زعهدت درآرامشند نصرانی و یهوددربلادمسلمین

سلام ای که برسرت می ریخت خاکستر        مشمول مهرتو شدعرب وقتی نبود اندرکمین

سلام ای محمدامین ای برادر جبرئیل              دروفای به عهد وامانت هستی درزمین

سلام ای برادری زدین توهدیه شده                 سیاست ومعنویت شده به راه توقرین

سلام عزیز بگوزکیست برترین مهرجهان        همی محمد امین .. رسول رب العالمین

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
محمد

و انسان هر چه ایمان داشت پای آب و نان گم شد * * * زمین با پنج نوبت سجده در هفت آسمان گم شد شب میلاد بود و تا سحرگاه آسمان رقصید * * * به زیر دست و پای اختران آن شب زمان گم شد از آن روزی که جانت را اذان جبرئیل آکند * * * خروش صور اسرافیل در گوش اذان گم شد تو نوح نوحی اما قصه ات شور دگر دارد * * * که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد شب میلاد در چشم تو خورشیدی تبسم کرد * * * شب معراج زیر پای تو صد کهکشان گم شد ببخش‌ ای محرمان در نقطه‌‌ی خال لبت حیران * * * خیال از تو گفتن داشتم اما زبانم گم شد